Skip to main content

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Grafik Electrik, met uitsluiting van alle eventuele andere algemene voorwaarden;

Het aanvaarden van een aanbieding en / of het plaatsen van een bestelling bij Grafik Electrik impliceert de aanvaarding door de koper van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;

Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk gedaan, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven;

Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten namens Grafik Electrik neergelegd zijn, zijn eveneens van toepassing op tussenpersonen en andere door Grafik Electrik ingeschakelde derden.

Aanbiedingen / overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Grafik Electrik zijn vrijblijvend en Grafik Electrik behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit moet gebeuren in geval van (wettelijke) voorschriften en maatregelen of wijzigingen in de berekening of in de koopprijzen van Grafik Electrik;

Een overeenkomst komt pas tot stand na definitieve acceptatie van de bestelling van de koper door Grafik Electrik. Grafik Electrik is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende voorwaarden te stellen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Grafik Electrik zal de besteller zo spoedig mogelijk informeren indien een bestelling niet kan worden geaccepteerd.

Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn vermeld in euro’s (€), inclusief BTW en exclusief kosten van handling, verzending, eventuele belastingen en andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen;

Betaling door koper dient vooraf te geschieden via Paypal of iDeal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Levering
De door Grafik Electrik opgegeven levertijden zijn indicatief. Koper heeft geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of op annulering van de bestelling of overeenkomst in geval van overschrijding van de levertijd, tenzij de vertraging in de levering zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst zal nakomen. Koper heeft in dat geval het recht de bestelling desgewenst te annuleren;

Levering van de goederen vindt plaats op de plaats waar en het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending naar de koper;

De risico’s van verlies of beschadiging van de gecontracteerde goederen zijn voor rekening van de koper zodra de goederen feitelijk en / of legaal zijn geleverd en daarmee onder gezag van de koper of door de koper aangewezen derden zijn gebracht;

Grafik Electrik herkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het rechtsgevolg ervan niet betwisten, simpelweg omdat de communicatie elektronisch verloopt.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op de koper over nadat de koper aan alle verplichtingen jegens Grafik Electrik uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de koper zoals beschreven onder Levering.

Claims / klachten en aansprakelijkheid
De koper is verplicht direct bij aflevering te controleren of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper Grafik Electrik direct en in ieder geval binnen 5 (vijf) werkdagen na levering schriftelijk en gemotiveerd te informeren;

Indien duidelijk is dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Grafik Electrik de keuze de zaken na retournering door de koper te vervangen, dan wel de factuurwaarde te restitueren;

Indien de koper, om welke reden dan ook, de geleverde zaken niet wenst te houden, heeft de koper het recht de zaken binnen 14 (veertien) dagen na aflevering te retourneren, na overleg met Grafik Electrik. Retourzendingen worden door Grafik Electrik alleen geaccepteerd indien deze zich in onbeschadigde staat en in de originele verpakking bevinden. De kosten van het retourneren zijn voor rekening van de koper. De voorwaarden zoals genoemd onder Eigendomsvoorbehoud zijn ook van toepassing op geretourneerde goederen;

Geretourneerde goederen dienen voldoende gefrankeerd en goed verpakt te zijn in de originele verpakking, geadresseerd aan Grafik Electrik. Grafik Electrik behoudt zich het recht voor om onvoldoende gefrankeerde of onzorgvuldig verpakte goederen te weigeren. Grafik Electrik zal de koper aansprakelijk stellen voor eventuele extra kosten die ontstaan ​​door onvoldoende verpakking.

Bestellen / communicatie
Grafik Electrik is niet verantwoordelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of onduidelijke ontvangst van bestellingen en informatie als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen koper en Grafik Electrik, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. gepleegd door Grafik Electrik.

Overmacht
Grafik Electrik heeft in geval van overmacht het recht en de mogelijkheid om de uitvoering van opdrachten op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, onverminderd eventuele overige rechten van Grafik Electrik en zonder enige door Grafik Electrik te betalen schadevergoeding. Een dergelijke situatie zal door Grafik Electrik schriftelijk aan de koper worden medegedeeld zodra de overmachtsituatie zich voordoet;

Onder overmacht wordt onder meer verstaan ​​iedere tekortkoming die niet aan Grafik Electrik en / of haar tussenpersonen en derden kan worden toegerekend en waarvan hun niet wettelijk, noch volgens de gangbare praktijk kan worden verweten.

Diverse
Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Grafik Electrik in strijd zouden zijn met enige toepasselijke wettelijke regeling, komt de betreffende bepaling te vervallen en zal deze worden vervangen door een nieuwe vergelijkbare en wettelijk toelaatbare regeling opgesteld door Grafik Electrik.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten onder deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

Alle geschillen die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Grafik Electrik haar zetel heeft.

Privacy
Grafik Electrik houdt zich aan de Wet Persoonlijke Identiteit. De informatie die via haar website aan Grafik Electrik wordt verstrekt, wordt niet aan anderen doorgegeven en niet voor andere doeleinden gebruikt dan het verwerken van bestellingen en betalingen.

We gebruiken zowel de Paypal als iDeal betaalmethode, klik op de volgende links om meer te lezen over privacy: PayPal Privacybeleid en iDeal FAQ’s.

Grafik Electrik
Van Beuningenstraat 8
3039 WD Rotterdam
Nederland

Kamer van Koophandel
73287318

BTW
859439938B01

IBAN
Bank: NL79 BUNQ 2033 9754 44

Mail
martijn@sterkerdoorstrand.nl

Telefoon
010 786 97 43